Ten regulamin opisuje zasady zakupów, płatności i reklamacji w sklepie internetowym Dietetyczny Absurd. Warto się z nim zapoznać przed dokonaniem zakupu.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Dietetyczny Absurd prowadzony jest przez Stefanię Skorupę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą “Dietetyczny absurd” Stefania Skorupa NIP 7812014496, REGON 387445268 (dalej jako „Sprzedawca”). Adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 235, Poznań 60-406.
 2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu należy kontaktować się pod adresem: kontakt@dietetycznyabsurd.pl.
 3. Sklep stanowi platformę, na której można nabyć produkty elektronicznie oraz za pomocą której Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

Definicje

 1. Pojęcia występujące w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca – Stefania Skorupa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Dietetyczny absurd” Stefania Skorupa, NIP 7812014496, REGON 387445268
  2. Klient – podmiot (np. osoba fizyczna lub prawna), która dokonuje zakupu w Sklepie,
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (np. zakup) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Sklep – sklep internetowy Dietetyczny Absurd, platforma internetowa na stronie www.dietetycznyabsurd.pl, na której można zakupić produkty elektroniczne,
  5. Produkt – produkt oferowany w ramach Sklepu na stronie www.dietetycznyabsurd.pl
  6. Regulamin – ten dokument.

Korzystanie ze Sklepu

 1. Warunkiem skorzystania ze Sklepu jest dysponowanie przez Klienta:
  1. dostępem do sieci Internet,
  2. sprzętem elektronicznym (np. komputer, telefon) z zainstalowanym i aktualnym systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową,
  3. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Klienta indywidualnego konta użytkownika Sklepu. Zabronione jest korzystanie z kont innych użytkowników.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych.
 4. Zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich w związku z funkcjonowaniem Sklepu i dystrybuowanych w nim Produktów.

Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. Sprzedaż prowadzona w ramach Sklepu jest usługą świadczoną Klientowi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 2. W ramach Sklepu świadczona jest usługa prowadzenia konta użytkownika. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny, żądać usunięcia konta użytkownika.
 3. Klient dokonuje zakupu Produktu poprzez stronę Sklepu. Po opłaceniu zamówienia Produktu – diety, Sprzedawca wysyła Klientowi kwestionariusz na podany przez Klienta adres e-mail. Na podstawie otrzymanego przez Sprzedawcę wypełnionego kwestionariusza, Sprzedawca sporządza dietę w terminie 5 dni roboczych i przesyła ją Klientowi.

Warunki zawarcia i rozwiązania umowy

 1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie jako zarejestrowany albo niezarejestrowany użytkownik. Zarejestrowanie oznacza założenie konta użytkownika w Sklepie.
 2. Złożenie zamówienia następuje po dodaniu Produktu do koszyka w Sklepie, a następnie zaakceptowaniu stanu koszyka oraz opłaceniu tak przygotowanego zamówienia. Z momentem zapłaty zawierana jest umowa sprzedaży treści cyfrowej między Sprzedawcą a Klientem.
 3. Płatności odbywają się na zasadach opisanych w pkt. 24-26.
 4. Realizacja zamówienia wymaga podania następujących danych: mail, imię i nazwisko, wypełniony kwestionariusz oraz adres. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Przyjęcie zamówienia oraz jego realizacja są potwierdzane w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.

Produkt

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu pozbawionego wad.
 2. Dostarczany przez Sprzedawcę Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Dostęp do zakupionego Produktu Klient otrzymuje poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z załącznikiem.
 4. Dostęp do Produktu – diety Klient otrzymuje w ciągu 5 dni roboczych od dokonania płatności, chyba że inaczej podano w opisie danego Produktu na stronie Sklepu.
 5. Zakres Produktu jest każdorazowo szczegółowo opisany na stronie Sklepu.
 6. Aby w pełni skorzystać z Produktu, Klient winien posiadać sprzęt elektroniczny (np. komputer, telefon) z oprogramowaniem dedykowanym do odczytywania plików w formacie PDF. Szczegółowy opis wymagań dotyczących optymalnego korzystania z Produktu znajduje się w opisie Produktu na stronie Sklepu.

Zasady płatności

 1. Płatność za Produkt dokonywana jest w formie przelewu bankowego.
 2. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w PLN oraz stanowią kwotę brutto.
 3. Płatności za zamówienie należy dokonać niezwłocznie Niedokonanie płatności w terminie 3 dni powoduje anulowanie zamówienia i niezawarcie umowy ze Sprzedawcą.
 4. Za datę płatności uznaje się dzień wpływu środków na konto Sprzedawcy.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres kontakt@dietetycznyabsurd.pl.
 2. Reklamacja zostaje rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 30 dni. Sprzedawca może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji z ważnych względów, o czym informuje Klienta za pośrednictwem środka komunikacji, z którego została zgłoszona reklamacja (poczta elektroniczna).
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem za pośrednictwem środka komunikacji, z którego została zgłoszona reklamacja.
 4. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. W sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem nie skorzysta z możliwości, o której mowa w pkt. 31, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje na zasadach opisanych poniżej.
 3. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie następuje bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy, o których mowa w art. 33 Ustawy o prawach konsumenta, bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu oraz zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Odstępując od umowy, Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to wymagane.
 5. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o decyzji Konsumenta. Oświadczenie takie należy złożyć poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@dietetycznyabsurd.pl.
 6. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument poinformował Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa odstąpienia.
 7. W razie odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, a Konsument zwraca zakupiony Produkt.
 8. Zwrot płatności następuje w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła płatność, chyba że Konsument zgłosi odmienne żądanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat z tytułu zwrotu płatności.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania Produktów.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz odwoływania ofert, promocji, asortymentu oraz cennika Sklepu, a także wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.11.2020.
 5. Wszelkie czynności prawne dokonywane w ramach Sklepu podlegają prawu polskiemu.