1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie dietetycznyabsurd.pl oraz w ramach sklepu internetowego prowadzonego na tej stronie jest Stefania Skorupa prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Dietetyczny absurd” Stefania Skorupa, NIP 7812014496, REGON 387445268.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Polityki prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@dietetycznyabsurd.pl
 3. W ramach strony dietetycznyabsurd.pl dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. sprzedaży produktu w postaci cyfrowej (np. dieta, e-book) i obsługi posprzedażowej (w tym – reklamacji) – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a zatem w celu zawarcia lub wykonania umowy, natomiast dane o stanie zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a, czyli na podstawie zgody, przetwarzanie trwa do zakończenia wykonania umowy lub obsługi posprzedażowej, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń,
  2. newsletter (marketing) – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to znaczy na podstawie zgody użytkownika, a trwa to do czasu wycofania zgody,
  3. prowadzenie konta użytkownika – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i wykonanie umowy), a także art. 6 ust. lit. f RODO w celach archiwalnych i statystycznych, przetwarzanie trwa przez czas istnienia konta użytkownika, do czasu realizacji zamówienia, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń,
  4. kontakt e-mail – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest w celu zawarcia lub wykonania umowy, albo też na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie uzasadnionego interesu administratora, który polega na archiwizacji korespondencji do celów dowodowych, co trwać może do czasu realizacji zamówienia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  5. archiwizowanie danych osobowych w celach dowodowych, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i trwa to do czasu przedawnienia roszczeń,
  6. księgowych, podatkowych i rachunkowych – związanych z rozliczeniami podatkowymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  7. prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych – np. ewidencji osób, które zgłosiły sprzeciw co do przetwarzania lub wycofały swoją zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – czyli w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa (RODO), przetwarzanie w tym celu trwa
  8. wykorzystanie plików cookies na stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody,
  9. w celu analitycznym – badania aktywności na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – interesem administratora jest w tym wypadku poznanie aktywności Klientów na stronie internetowej,
  10. w celu administrowania stroną internetową – dane osobowe zapisywane są automatycznie w logach serwera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – interesem administratora jest w tym wypadku zarządzanie stroną internetową.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies, które mogą być wykorzystywane przez system strony internetowej lub podmioty trzecie dostarczające usługi na stronę dietetycznyabsurd.pl (np. Facebook, Google).
 5. Niektóre używane pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, czyli po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne są zachowywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet) i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 6. Obsługę plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednakże może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności strony.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie obsługi informatycznej, dostarczenia specjalistycznych systemów informatycznych, hostingu, a także obsługi księgowej czy prawnej.
 8. Na skutek korzystania z rozwiązań informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej (np. Google, Facebook), dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (USA). USA korzysta z mechanizmów zgodności w postaci standardowych klauzul umownych, dzięki czemu przekazanie danych osobowych jest odpowiednio zabezpieczone.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 12. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi złożenie lub realizację zamówienia.
 13. W ramach strony dietetycznyabsurd.pl odbywać się może zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, co jednak nie wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób na nią nie wpływa.